Optional Sidebar Info

Any information can be placed in the sidebar to help your website visitors navigate your site.

To make a boxed heading like the one above, simply apply the H3 tag.

To make a box like this, assign the "sidebarlt" class.

You can do anything with a sidebar box. Insert images, ads or other web content.

Here's a text link.

To make a box like this, assign the "sidebardk" class.

You can do anything with a sidebar box. Insert images, ads or other web content.

Here's a text link.

T u t o r i a l
    P     H     O     T     O    J     Y     K    

نورسنجي در دوربين

آشنايي با چگونگي اندازه گيري نور در دوربين ديجيتال ، مي تواند شما را در رسيدن به يك نوردهي دقيق و مطمئن ياري نمايد . نورسنجي بعنوان مغز متفكر دوربين شما با توجه به شرايط نوري و سرعت ISO ، تعيين كننده سرعت شاتر و ديافراگم مي باشد . انواع نورسنجي عبارتست از نورسنجي منطقه اي (partial) ، نورسنجي مناطق نوري يا ماتريسي (evaluative zone or matrix) ، نورسنجي ميانگين مركزي (center-weighted) و نورسنجي نقطه اي (spot) . هر يك از اين روش ها داراي برتري هايي بر اساس شرايط نوري موضوع مي باشند كه بقيه فاقد آن هستند .ادراك اين روش ها مي تواند ديدگاه يك عكاس را نسبت به نورسنچي دوربين ارتقا دهد .

پيش زمينه : نور تابشي و نور انعكاسي
نورسنج همه دوربين ها داراي يك نقص اساسي مي باشند ، كه صرفا مي توانند نور انعكاسي (نور منعكس شده از موضوع) را اندازه گيري نمايند .يعني در بهترين حالت انعكاس نور تابيده شده از منبع نوري به موضوع را بطور تقريبي اندازه گيري مي كنند .

metering diagram: incident vs. reflected light meters

اگر ضريب انعكاسي همه اشيا به يك اندازه باشد اين روش بسيار مناسب خواهد بود ، اما در واقع اشيا داراي ضرائب انعكاسي بسيار متفاوتي هستند . بهمين دليل نور سنج دوربين ها از استانداردي كه بر اساس ميزان روشنايي نوري بازتابانده شده از يك شي با رنگ خاكستري متوسط ، عمل مي كنند . اگر حدس دوربين بر اساس يك شي روشن تر يا تاريك تر از خاكستري متوسط باشد ، نورسنج دوربين به اشتباه ميزان نور را محاسبه مي كند و بترتيب نور دهي كم و نوردهي بيش ازحد مورد نياز صورت مي گيرد . نورسنج هاي دستي همان نوردهي را بر اساس نور تابيده شده به موضوع ، محاسبه مي كنند .
با تقريب روشنايي 18% :
18% خاكستري قرمز 18% سبز 18% آبي 18%

بيشترين صحت كار زماني محقق مي گردد كه با استفاده از يك كامپيوتر شخصي و يك نمايشگر كاليبره شده و در فضاي رنگي sRGB آنها را مشاهده نمائيد .نمايشگر كامپيوتر نور انعكاسي را انتقال مي هد كه اين خود يك محدوديت اساسي بحساب مي آيد .
چه چيزي بمنزله خاكستري ميانگين است ؟ در صنعت چاپ به چگالي (غلظت) رنگي جوهر كه قابليت انعكاس 18% از نور تابشي را دارا باشد ، اطلاق مي گردد ؛ اما در دوربين ها بندرت چنين چيزي جور مي شود . اين موضوع سزاوار بحث بيشتر نيز مي باشد، اما بمنظور سادگي بحث در اين خودآموز ، لازم است بدانيد كه هر دوربين در يك جايي خاكستري ميانگين (انعكاس10-18%) را نگه مي دارد . اندازه گيري كردن يك موضوع كه داراي انعكاسي بيشتر يا كمتر از اين حد باشد امكان دارد دوربين شما را به اشتباه بياندازد كه بترتيب موجب كمتر و يا بيشتر از حد مورد نياز نوردهي شود .
بشرطي كه انعكاس اشيائ موجود در كل تصوير در حد قابل قبولي باشد ، عملكرد نورسنج دوربين فوق العاده خواهد بود . از طرف ديگر حتي اگر اشيايي با گستره هاي نوري متفاوت از تاريك و روشن در تصوير موجود باشند ، ميانگين انعكاس آنها تقريبا خاكستري ميانگين خواهد شد . متاسفانه برخي مناظر كه ممكن است داراي عدم توازن قابل توجهي در انعكاس اشيا باشند نظير پرنده سفيدي در برف يا سگي سياه در تلي از ذغال نيز وجود دارند . در برخي موارد ممكن است دوربين تصويري را ايجاد نمايد كه حد اكثر مقدار اولية نمودار هيستوگرام آن مربوط به رنگمايه هاي مياني باشد ، در صورتيكه بطور معمول اين مقدار حداكثري بايد مربوط به روشن ترين يا تاريك ترين نقطة تصوير باشد .

روش هاي اندازه گيري
بمنظور نوردهي به موضوعاتي با تركيبات نور پردازي و انعكاس هاي با محدوده هاي وسيعتر ، اكثردوربين ها داراي چندين روش نورسنجي مختلف هستند . هر روش با انتخاب و وزن دهي (نوري) به يك يا چند منطقه مختلف از تصوير ، نقاطي را كه از لحاظ نوري قوي تر و قابل اعتمادتر باشند را براي شركت در نوردهي نهايي انتخاب مي نمايند .
   
نورسنجي ميانگين مركزي نورسنجي منطقه اي نورسنجي نقطه اي
در دوربين Canon EOS 1D Mark II نورسنجي منطقه اي و نقطه اي بترتيب نواحي تقريبي 13.5% و 3.8% ازكل تصوير را در بر مي گيرد .
مناطق روشن تر بيشترين مشاركت را در محاسبة نهايي ميزان نوردهي را دارا مي باشند ، در حاليكه مناطق تاريك ناديده گرفته مي شوند . هريك از روش هاي نورسنجي فوق با اتكا به روش نورسنجي و نقاط اتوفوكوس انتخابي ، ممكن است در وضعيت خارج از مركز قرار گيرند .
روش هاي (الگوريتم هاي) پيچيده تر ممكن است با بكار گيري الگوهاي منطقه اي مختلف نظير : evaluative, zone and matrix از بقيه پيشي بگيرند . معمولا وقتي از مود اتوفوكوس دوربين تان استفاده مي كنيد ، اين روشهاي نورسنجي روش پيش فرض دوربين تان محسوب مي شوند . عموما اساس كار اين روش هاي نورسنجي تقسيم تصوير به مناطق كوچك تر و ارزيابي هر منطقه از لحاظ روشنايي و رنگ در با عنايت به ساير مناطق مي باشد . اين مناطق با توجه به نقاط اتوفوكوس و طرز قرار گرفتن دوربين (كادر عمودي يا افقي) در محاسبه نوردهي نهايي مشاركت مي كنند .

شرايط استفاده از نوردهي نقطه اي و نوردهي منطقه اي
نورسنجي نقطه اي و منطقه اي نسبت به ساير روش ها امكان كنترل بيشتري را به عكاس مي دهند ، اما -حداقل بدو شروع - بكارگيري اين تواناييها مشكل تر است . زمانيكه درمنظرة كادر شما اشياي نسبتا كوچكي وجود داشته باشند ،بكارگيري اين نورسنجي ها مي تواند منجربه يك نورسنجي دقيق شود ، يا اينكه بطور تقريبي به خاكستري ميانگين نزديك شود .
يكي از شناخته شده ترين كاربردهاي نورسنجي منطقه اي زماني است كه ايك شخص با وجود نور در پس زمينه پرتره تهيه مي كنيم .اندازه گيري نور از ناحيه صورت سبب اجتناب از تهيه پرتره اي با نيمرخ كم نورديده (تاريك) در برابر پس زمينة روشن مي شود . مراقب باشيد تا ساية موجود در پوست صورت شخص - اگرنسبت به خاكستري ميانگين خيلي اختلافداشته باشد- منجر به نوردهي غلط نشود ، البته شايد به اندازه نور موجود در پسزمينه سبب اشتباه در نورسنجي نشود .
نورسنجي نقطه اي اغلب كمتر مورد استفاده قرار ميگيرد ، چون ناحيه خيلي كوچكي را دربر مي گيرد و اين ناحيه بايد مشخصا تعيين گردد . البته اين مساله در مواردي كه نسبت به انعكاس شي اطمينان لازم وجود ندارد و از كارت خاكستري (يا هر شي كوچك ديگر) جهت اندازه گيري نور استفاده مي شود ، يك مزيت محسوب مي شود .

نورسنجي هاي نقطه اي و منطقه اي در مواردي كه نو محيط غير معمول باشد و براي عكاسي خلاقانه نيز مفيد است . در مثال زير عكاس مي تواند در عكس سمت چپ نور پخش شده روي سنگفرش پيشزمينه و در عكس سمت راست نور موجود در سنگ هاي منتهي به آسمان را اندازه گيري كند .

نكاتي درمورد نورسنجي ميانگين مركزي
يكي از شناخته شده ترين كاربرد هاي نورسنجي ميانگين مركزي در ماقعي كه يك چشم انداز طبيعي وسيع تاريك ، زير يك آسمان روشن قرار گيرد . امروزه اين نورسنجي كم و بيش از نورسنجي مناطق نوري يا ماتريسي و بخصوص از نورسنجي هاي نقطه اي و منطقه اي پيشي گرفته است . از طرف ديگر نتايج حاصل از نورسنجي ميانگين مركزي قابل پيش بيني مي باشد ، در صورتيكه نورسنجي مناطق نوري يا ماتريسي داراي الگوريتم پيچيده تري است كه براحتي قابل پيش بيني نمي باشد . بهمين دليل خيلي ها ترجيح مي دهند آنرا بعنوان روش نورسنجي پيش فرض دوربين شان انتخاب كنند .

جبران نوردهي
هريك از روش هاي نورسنجي فوق داراي داراي يك ويژگي بنام جبران نوري (EC) مي باشند . كليه مراحل اندازه گيري و محاسبه نور بصورت كاملا عادي صورت مي پذيرد ، بجز تنظيمات نهايي كه تعيين مقدار جبران نوردهي مي باشد . در اين حالت اگر يك روش نورسنجي را كه بطور دائم نوراندازه گيري شده را بيش تر و كم تر از حد مورد نياز تعيين مي كند را بصورت غير اتوماتيك (دستي)تصحيح نمائيد . اكثر دوربين ها تا 2 درج امكان جبران نوردهي را به شما مي دهند ؛ هر درجه از جبران نوردهي امكان نصف يا دوبرابر شدن مقدار نور را نسبت به آنچه كه در روش نوردهي مورد نظر انجام شده است ، مي باشد . بطور پيش فرض اين مقدار برابر صفر است كه بمعني عدم جبران نوردهي مي باشد .
جبران نوردهي براي تصحيح ايراداتي كه بواسطه انعكاس نوري در نورسنج دوربين صورت گرفته است ، بسيار مناسب مي باشد . صرفنظر از اينكه چه روش نورسنجي را در دوربين خود بر مي گزينيم ، همواره مشكل كم نوردهي به موضوعاتي نظير يك پرنده سفيد در مه و بوران به اشتباه صورت مي گيرد (تفاوت نور تابشي و نور انعكاسي) . عكس هايي كه در برف تهيه مي شون بطور معمول بايد باندازه 1+ جبران نوردهي بشوند ، يك تصوير با شدت كم ممكن است به جبران نوردهي 1- نياز داشته باشد .
در مواردي كه با فرمت RAW ودر شرايط نوري غير معمول (نور گمراه كننده) عكاسي مي كنيم به جبران نوردهي ناچيزي (0.3- 0.5 ) نيازمنديم . اين كاهش شانس كاهش نور اضافي را به ما مي دهد ، هنوز هم امكان افزايش نوردهي پس از آن وجود دارد . همينطور يك جبران نوردهي مثبت مي تواند براي بهبود سيگنال بمنظور كاهش ميزان نويز در موقعيتي كه از نور اضافي كم نشده باشد ، بكار گرفته شود .

 

منابع : http://www.cambridgeincolour.com/tutorials/camera-metering.htm
ترجمه : جابر يزدانخواه كناري


 

Design by photojyk.com